آتی فاند

AtiFund

مشارکت و پیشرفت با مرکز رشد و توسعه آتی فاند

درباره آتی فاند

آتی فاند به عنوان بستر رشد و توسعه آتی رایان و با هدف ارتقاء دانش تامین مالی و امکان سنجی های جذب سرمایه راه اندازی شده است.

  • AtiRayn WhatsApp
  • AtiRayn Telegram
  • AtiRayn Linkedin
  • AtiRayn Twitter
  • AtiRayn Instagram

Pitch Deck

ارائه ای کوتاه از آتی رایان

بلاگ آتی فاند

تازه های تامین مالی